Thông tin chi tiết TTCM "Trần Cán"
Trần Cán
Họ và tên Trần Cán
Ngày sinh
Giới tính Nam
Chức vụ TTCM
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận Tổ CM
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội